Bujqësia, Peshkimi & Akuakultura, dhe Pylltaria

Bujqësia është evidentuar si një nga sektorët prioritarë që shfaq perspektivë pozitive për zhvillim në mënyrë inteligjente, në kuadër të hartimit të Strategjisë së Specializimit Inteligjent (S3). Në raportin e mapping të S3 ku u realizua “Analiza sasiore e cilësore e kapaciteteve, burimeve dhe potencialeve ekonomike, kërkimore-shkencore e inovative për specializim inteligjent” (2022), një nga fushat prioritare që u identifikua është dhe Bujqësia. Inovacioni teknologjik në sektorin e bujqësisë konsiderohet shumë i rëndësishëm për të ulur kostot, për të rritur produktivitetin, prodhimin, të ardhurat e strukturave/njësive, si edhe plotësimin e boshllëqeve në tregun e punës. Në sektorin e bujqësisë janë vërejtur kohët e fundit përvoja interesante që lidhen me përdorimin e zgjidhjeve të robotizimit dhe automatizimit, apo investimet në inovacion.