ICT (Information Communication Tecnology)

Sektori i ICT është identifikuar si prioritar përgjatë procesit të analizës së mapping të S3. Ky sektor mund të specializohet në mënyrë inteligjente dhe të ofrojë një vlerë të shtuar në ekonomi. E veçanta e fushës prioritare ICT është aplikimi edhe në sektorët e tjerë të identifikuar nga analiza e fushave prioritare, duke mundësuar inovacionin dhe digjitalizimin e proceseve të prodhimit dhe shërbimit, për aktorët e interesuar. Në këtë kuadër, inovacioni në sektorë të ndryshëm të ekonomisë konsiderohet një zgjidhje e shkëlqyeshme në drejtim të diversifikimit të tregut drejt produkteve dhe shërbimeve digjitale inovative.